Βιβλιογραφία

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε όλη την βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την συγγραφή αυτής της διπλωματικής εργασίας.

  1. Δημήτρης Αθ. Σκανδαρας, "Ιστορική Εξέλιξη των Τηλεπικοινωνιών Στη Χώρα Μας", 1991

  2. Περ. Μεϊντάνης, "Τηλεγραφικό σύστημα Baudot", 1923

  3. Σταμάτης Νίκολης, "Τηλεγραφικό Εκμετάλλευση", 1926

  4. Σταμάτης Νίκολης, "Τηλεφωνική Εκμετάλλευση", 1932

  5. Σταμάτης Τάκας, "Τηλεγραφία-Υπεραστική Τηλεφωνία", 1980

  6. Γεώργιος Πορετσάνος, "Ιστορία της Τηλεπικοινωνίας", 1980

  7. Διάφορες εκθέσεις πεπραγμένων ΟΤΕ. Πιο συγκεκριμένα εκθέσεις πεπραγμένων απο το έτος 1984 έως το έτος 2005

  8. Στατιστική Επετηρίδα των Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας των ετών 1988, 1989, και 1999.

Home Page